Taşıyıcı Enstitü

Avrupa Helal Sertifika Enstitüsü (EHZ) kar amacı gütmeyen bir hizmet örgütüdür. Islam Toplumu Millî Görüş (IGMG e.V.) tarafından desteklenmektedirler.

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) kapsamlı bir şekilde dinî, sosyal ve kültürel hizmetler veren İslami bir cemaattir. Bu bağlamda kuruluş, İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi, yaşanması, gelecek nesillere aktarılması ve İslam dininin tanıtılması ile, bu dinin gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla çeşitli hizmetler sunar. IGMG, toplumsal, kültürel ve siyasal alanlarda mensuplarını temsil eder, Müslümanların tüm meseleleriyle ilgilenir, hayat şartlarının düzeltilmesi ve temel haklarının korunması için gereken
çalışmaları yapar.

Kur'an ve sünnet, IGMG'nin İslam anlayışında belirleyici olan temel kaynaklardır. İslam, toplumsal ve ferdî yaşam anlamında, etkinliği cami kapısında bitmeyen, müminlere hayatlarının her alanında ahlaki değerler ile kişisel ve toplumsal sorumluluklar yükleyen bir dindir. İslam dininin yaşanmasını, belirli bir bölgesel ya da kültürel geleneğin üstünde görerek, Kur'an ölçüleri ile Peygamberimiz (s.a.v.)'in sünnetine uygun olarak yaşanması şeklinde algılayan IGMG, edille-i şer'iyyeye (Kur'an, sünnet, icma ve kıyas) dayanan dinî uygulamalardaki farklılıkları ise, dinî ve toplumsal hayat için bir zenginlik olarak görür. IGMG üyeleri, anavatanları ile olan ilişkilerini canlı tutmanın önemini yadsımaksızın kendilerini, birlikte yaşamakta oldukları toplumların temel bir unsuru olarak kabul ederler. IGMG bu sorumluluğun bilinci ile, bünyesinde faaliyet gösterdiği toplumların huzur ve refahı konusunda kendisini görevli addetmektedir. IGMG, aynı zamanda İslam ümmetinin bir parçası olarak, ümmetin karşılaştığı her türlü soruna karşı duyarlı davranmayı da bir vazife telakki eder.

www.igmg.org

Avrupa Helal Sertifika Enstitüsünün birlikte çalıştığı Sertifika kurumları:

m_haditec.jpg
iz_aachen.jpg
ect_gmbh.jpg
iz_muenchen.jpg